Obavijest o obradi osobnih podataka za kandidate za posao

Voditelj obrade podataka uvijek je društvo METRO grupacije u kojoj ste se prijavili za radno mjesto. Ako ste se prijavili za radno mjesto u društvu navedenom pod brojem 2 u nastavku, primjenjuje se sljedeća obavijest o zaštiti podataka. Za prijavu u drugoj tvrtki METRO grupe, ovdje pronađite odgovarajuću obavi-jest o zaštiti podataka:
www.metroag.de/data-protection-notices-applicants

1. Svrha ove obavijesti

Ovom obaviješću METRO Cash&Carry d.o.o. (u daljnjem tekstu "mi" ili "METRO") želi Vas obavijes-titi sukladno članku 13. i članku 14. Opće uredbe o zaštiti podataka ("GDPR") o obradi podataka u okviru Vaše prijave i provedbi procesa prijave.
Ako uspostavimo radni odnos s Vama, detaljnije ćemo Vas obavijestiti o upotrebi Vaših podataka u kontekstu radnog odnosa unutar okvira zaključenja ugovora o zapošljavanju.

2. Kontaktni podaci voditelja obrade

METRO Cash&Carry d.o.o.
Jankomir 31
10090 Zagreb
Hrvatska

3. Kontaktni podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka

METRO Cash&Carry d.o.o.
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Jankomir 31
10090 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: zastita-podataka@metro-cc.hr 

4. Sadržaj obrade, svrha obrade i pravne osnove

Obrađujemo Vaše osobne podatke u kontekstu prijave koju ste nam poslali, ukoliko nam te osobne podatke dostavite kao prijavu ili tijekom procesa prijavljivanja za radno mjesto. Pojmovi "osobni podaci" (u daljnjem tekstu "podaci") odnose se na sve informacije koje se odnose na identificiranu osobu odnosno na fizičku osobu koju je moguće identificirati, npr. Vaše ime, adresa, broj telefona ili datum rođenja. Fizička osoba koju je moguće identificirati je osoba koja se može izravno ili neiz-ravno identificirati, posebno putem dodjeljivanja identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili jedna ili više posebnih karakteristika koje izražavaju fizički, fiziološki, genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

Dokumenti prijave mogu sadržavati posebne kategorije osobnih podataka. Prema članku 9. stavku 1. GDPR-a, posebne kategorije osobnih podataka su podaci koji otkrivaju rasno podrijetlo, politi-čko mišljenje, vjerska uvjerenja (npr. informacije o vjeri/pripadnosti vjeri) ili ideološka uvjerenja ili članstvo u sindikatu, kao i obrada biometrijskih podataka za jedinstvenu identifikaciju, zdravstveni podaci (npr. informacije o stupnju teškog invaliditeta) ili podaci o seksualnoj orijentaciji. Ako Vaš životopis sadrži posebne kategorije osobnih podataka, nećemo ih obrađivati bez Vaše privole, osim ako su potrebni za određeni posao. Izričito Vas molimo da nam ne šaljete takve podatke, osim ako su potrebni za određeni posao.
Osim toga, obrađujemo podatke koje nam šaljete prilikom kontakta s nama, npr. putem e-maila.
Ako nam pošaljete prijavu ili dokumente za prijavu, obraditi ćemo osobne podatke sadržane u Va-šoj prijavi.
Također prikupljamo podatke iz javno dostupnih izvora trećih strana (npr. mediji, mreže za karijeru) i obrađujemo osobne podatke koje pružaju naše agencije za zapošljavanje kako bismo pronašli od-govarajuće kandidate za naše slobodne pozicije. Za Vaše korištenje takvih izvora trećih strana prim-jenjuju se odgovarajući uvjeti tih trećih strana.
U nastavku Vas obavještavamo o svrhama zbog kojih obrađujemo Vaše podatke i pravnim osno-vama na temelju kojih obrađujemo Vaše podatke.

a. Obrada podataka za odlučivanje o uspostavi radnog odnosa
Prikupljamo sve osobne podatke koje nam stavite na raspolaganje tijekom procesa prijave. Također koristimo sve podatke koje smo prikupili sukladno zakonskim zahtjevima iz javno dostupnih izvora trećih strana (npr. mediji, mreže za karijeru) i naših agencija za zapošljavanje (više pojedinosti potra-žite pod točkom d). To nam omogućuje procjenu Vaših vještina i utvrđivanje odgovarate li za slo-bodno radno mjesto u našoj kompaniji.

Podaci prijavitelja mogu uključivati posebice: ime i prezime; po potrebi Vaš akademski stupanj ob-razovanja; datum i mjesto rođenja; kontakt podatke (adresa, e-pošta, telefonski i/ili broj mobitela); dokumente koji čine sastavni dio prijave (motivacijsko pismo, životopis, potvrde); jezične vještine; vještine; podatke o naknadi (npr. očekivanja plaće); regionalna pokretljivost (dostupnost na različi-tim lokacijama); po potrebi i ako su dostavljeni, nacionalnost, radna dozvola, podaci o zdravstvenoj sposobnosti; Vaša fotografija; ranija osuđivanja, koliko god su potrebne za slobodno radno mjes-to; podaci o računu u slučaju povrata troškova putovanja.

Osnovu naših odluka u procesu prijave čine pruženi podaci koji su apsolutno potrebni kako bismo ocijenili Vašu prikladnost za slobodno radno mjesto, i to unutar okvira zakonskih zahtjeva. Na prim-jer, koristimo Vaše stručne kvalifikacije kako bismo odlučili hoćemo li Vas uvrstiti u uži izbor, ili o-sobni dojam tijekom razgovora za odluku o tome hoćemo li Vam ponuditi posao na koji ste se pri-javili.

Najjednostavniji način prijave je putem našeg portala za poslove i objavljenih oglasa za posao. Mo-žete se prijaviti ostavljajući svoje podatke za oglašeni posao i time podnosite svoj individualni profil kandidata za određenu poziciju. Pri tome imate opciju slanja podataka povezivanjem s društvenom mrežom, ručnim unosom i/ili korištenjem "CV raščlanjivanja" (prijenos određenih podataka s jednog od Vaših postojećih profila, npr. Smartrecruiters ili LinkedIn).

Ako ne želite koristiti online portal za poslove, naravno da nam možete poslati prijave putem e-pošte ili pisanim putem - poštom. Podaci iz takvih prijava mogu se ručno prenijeti u naš sustav u-pravljanja kandidatima.

Osim toga, možete biti preporučeni kao kandidat za određenu poziciju. Uz Vašu privolu, osoba koja Vas preporučuje može nam prenijeti Vaše podatke i predati Vaše prijavne dokumente putem našeg portala za zapošljavanje kako bismo Vas mogli razmotriti za tu poziciju.

U svim slučajevima u kojima se niste izravno prijavili putem našeg portala za zapošljavanje na pozi-ciju koja je objavljena u portalu, primit ćete e-poštu kojom morate aktivirati svoju prijavu. Ako ne ak-tivirate svoju prijavu na taj način u roku od 30 dana, Vaši podaci bit će izbrisani iz našeg sustava upravljanja kandidatima, i nećete biti dalje razmatrani u selekcijskom postupku.

Popunjavanje posebno osjetljivih pozicija može zahtijevati dodatnu provjeru Vaših podataka i poza-dine. Rezultat ove provjere bit će dokumentiran. Unaprijed ćemo Vas obavijestiti o potrebi za tak-vom provjerom. Ova provjera provodi se u skladu s lokalnim zakonskim zahtjevima i uz sudjelova-nje pažljivo odabranih pružatelja usluga.

Pravna osnova za obradu tih podataka proizlazi iz članka 88. GDPR-a.

b. Obrada posebnih kategorija osobnih podataka
Ako, kao dio svojih prijava, dobrovoljno i suprotno našem izričitom zahtjevu, pošaljete posebne ka-tegorije osobnih podataka sukladno članku 9. stavku 1. GDPR-a (npr. informacije o vašem politi-čkom mišljenju ili članstvu u sindikatu), obradit ćemo ih temeljem Vaše privole. To se odnosi i na si-tuaciju ako nam pružite dodatne posebne osobne podatke tijekom postupka prijave.

Dobrovoljnim podnošenjem tih podataka, pristajete na pohranu tih posebnih osobnih podataka kao dijela procesa prijave.

U tim slučajevima, informacije su uvijek dane dobrovoljno i pružene su uz Vašu izričitu privolu, koju dajete dobrovoljnim podnošenjem tih podataka.

Ako smo zakonski obavezani obraditi posebne kategorije podataka sukladno članku 9. stavku 1. GDPR-a (npr. informacije o vjerskoj pripadnosti/vjeroispovijesti ili invaliditetu), obrađujemo Vaše podatke isključivo u skladu s zakonitim svrhama (npr. porezi ili usklađenost s radno-pranim propi-sima, propisima o socijalnom osiguranju te propisima o socijalnoj zaštiti).

Ne uzimamo u obzir ove posebne kategorije osobnih podataka prilikom donošenja odluka o odabi-ru, osim ako zakon zahtijeva uzimanje tih posebnih kategorija osobnih podataka u obzir. Primjerice, moguće je da će se u nekim oglasima za posao osobe s invaliditetom možda tretirati povlašteno sukladno primjenjivim zakonima.

Pravna osnova za obradu (i) dobrovoljno pruženih podataka proizlazi iz članka 88. stavka 1. GDPR-a.

c. Obrada podataka na temelju privole
Ako dobrovoljno postanete članom neke od naših zajednica kandidata, podaci koje pružite bit će dostupni svim odgovornim zaposlenicima u ljudskim resursima u određenoj zemlji. Postajući član zajednice kandidata, pristajete biti obaviješteni o zanimljivim ponudama poslova i događanjima. To se može obavljati putem e-pošte ili telefonskog poziva. Nadalje, postajući članom, pristajete na to da Vas možemo razmatrati za druge odgovarajuće slobodne pozicije unutar METRO grupe i prosli-jediti Vaše podatke odgovarajućem društvu koje nudi slobodno radno mjesto. Također možete pos-tati članom prijavom na oglas za posao koji eksplicitno navodi da se radi o zajednici kandidata. Članstvo možete otkazati u bilo kojem trenutku slanjem poruke na gore navedene kontakt podatke. 
Ako pristajete na pohranu Vaših podataka za prijavu, možemo Vas uključiti i u druge baze podataka kandidata na odgovarajući način u našoj bazi podataka/zajednici, kako bismo Vas u budućnosti mogli kontaktirati izravno u vezi s odgovarajućim slobodnim radnim mjestom. U svakom slučaju, pohranit ćemo podatke prijavitelja - ako su pruženi - kako je opisano gore pod točkom a.
Ako ste već bili u kontaktu s nama, npr. putem razgovora za posao, možemo uključiti kratku evalu-aciju u bazu podataka/zajednicu.

U slučaju spontane prijave, dajete suglasnost da razmotrimo Vašu prijavu za odgovarajuće slobod-ne pozicije u našoj kompaniji. Također možemo razmotriti Vašu spontanu prijavu za druge odgova-rajuće slobodne pozicije unutar METRO grupacije i proslijediti Vaše podatke odgovarajućem druš-tvu koje nudi slobodno radno mjesto, osim ako smatramo da imate pretežni interes da se ne razma-trate za određeno radno mjesto ili ako ste izričito prigovorili. Vaše podatke čuvamo dok ne povuče-te svoju privolu, prijavu ili dok prijava konačno ne bude odbačena.

Ako ste se prijavili za izvršno radno mjesto (tj. visoki upravljački položaj u našem poslovanju, na poziciji direktora ili više), možda ćemo Vas zamoliti da sudjelujete u agnostičkom programu radi procjene Vaših vještina vođenja. Ako odlučite sudjelovati u takvom agnostičkom programu, prizna-jete da koristimo informacije iz programa u svrhu prijave i preporučivanja za bilo koje drugo odgo-varajuće radno mjesto unutar naše grupacije. U tim slučajevima, informacije su uvijek dane dobro-voljno i pružene su uz Vašu izričitu privolu, koju dajete dobrovoljnim sudjelovanjem u agnostičkom programu.

Ako želimo uputiti posebnu ponudu za izvršno radno mjesto, možda ćemo Vam poslati obrasce s podacima i zatražiti dodatne informacije. Ti se podaci koriste isključivo kako bismo pripremili od-govarajuću individualnu ponudu za Vas, npr. za procjenu razumne naknade i svih pogodnosti koje bismo Vam mogli ponuditi. U tim slučajevima, informacije su uvijek dobrovoljne i pružene su uz Va-šu izričitu privolu, koju dajete dobrovoljnim dostavljanjem tih podataka.

Pravna osnova za obradu tih podataka proizlazi iz članka 6. stavka 1. točke a) i članka 88. GDPR-a.

d. Proaktivno traženje odgovarajućih kandidata
(i) Prikupljamo osobne podatke iz javno dostupnih izvora (npr. mediji, mreže za karijeru) ili (ii) obra-đujemo osobne podatke koje pružaju naše agencije za zapošljavanje kako bismo pronašli odgova-rajuće kandidate za slobodna radna mjesta u našoj kompaniji. Ove osobne podatke koristimo samo kako bismo procijenili vještine kandidata, utvrdili je li kandidat prikladan za slobodno radno mjesto u našoj kompaniji i pozvali kandidata da se prijavi za odgovarajuću poziciju. Podaci s mreža za kari-jeru obrađuju se samo sukladno uvjetima operatora odgovarajuće mreže, ograničeni na informacije koje ste stavili na raspolaganje o sebi na javno dostupnim online mrežama ili platformama s profe-sionalnim fokusom.

Prikupljeni osobni podaci kandidata uključuju - ako su pruženi - informacije kako su opisane gore pod točkom a.
Pravna osnova za obradu tih podataka proizlazi iz članka 6. stavka 1. točke a) i članka 6. stavka 1. točke f) GDPR-a.

e. Uspostava usklađenosti s pravnim zahtjevima i pravna obrana
Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo ispunili zakonske obveze kojima podliježemo. Na toj osnovi može biti potrebno da Vaše podatke proslijedimo trećim stranama (npr. nadležnim tijelima) ka-ko bismo udovoljili zakonskim zahtjevima za pružanje informacija, izvješćivanje ili otkrivanje informaci-ja. Osim toga, možemo obraditi Vaše podatke kako bismo ostvarili, provodili ili branili pravne zahtje-ve, posebno u slučaju tužbi zbog diskriminacije, te ih proslijediti trećim stranama (npr. odvjetnicima, sudovima, državnim odvjetnicima).

Pravna osnova za obradu ovih podataka proizlazi iz članka 6. stavka 1. točke c) GDPR-a i članka 6. stavka 1. točke f) GDPR-a. Naš legitimni interes leži u pravilnom ostvarivanju i provođenju pravnih zah-tjeva, kao i u obrani od pravnih zahtjeva iznesenih protiv nas i sprječavanju eventualne štete našoj kompaniji.

Vaši osnovni podaci (npr. ime, datum rođenja) koje ste nam pružili bit će provjereni s popisima sankci-ja EU-a utvrđenima uredbama Vijeća EU-a. Zakonski smo obvezani osigurati da ne pružamo nikakve financijske koristi primateljima navedenim u odgovarajućim uredbama Vijeća EU-a. Stoga se obrada podataka temelji na članku 6. stavku 1. točki c) GDPR-a. Takve provjere omogućuju nam i iskoristiti određene carinske postupke, što predstavlja naš legitimni interes. Stoga se takva obrada temelji i na članku 6. stavku 1. točki f) GDPR-a.

f. Prijenos podataka
Vaši podaci biti će proslijeđeni vanjskim primateljima samo ako smo zakonski obvezani pružiti in-formacije, izvještavati ili proslijediti podatke (vidi gore), pod uvjetom da ste nam dali privolu za pri-jenos podataka trećim stranama ili vanjskim pružateljima usluga koji rade u naše ime kao izvršitelji u obradi podataka. Početno će Vaše osobne podatke obrađivati samo naši zaposlenici.

Pravna osnova za obradu tih podataka proizlazi iz članka 6. stavka 1. točke a) i članka 6. stavka 1. točke c) GDPR-a, te članka 28. GDPR-a.

5. Izvori

Mi primamo podatke koje nismo izravno prikupili od Vas iz sljedećih izvora:

 • Tijela vlasti ili druga državna tijela, primjerice porezne uprave,
 • Vaši bivši poslodavci, ako ste se složili da stupimo u kontakt s njima tijekom Vašeg proce-sa zapošljavanja,
 • Javno dostupni podaci (primjerice, mediji, karijerne mreže),
 • Agencije za zapošljavanje.

Programi dijagnostike za izvršne pozicije provode se ili od strane nas samih ili od strane vanjskog pružatelja dijagnostike. Ako vanjski pružatelj dijagnostike provodi dijagnostiku, svi podaci prikupljeni tijekom te dijagnostike obrađuju se isključivo u odgovornosti odgovarajućeg pružatelja dijagnostike. U tom slučaju mi dobivamo samo rezultate izvođenja i sažete komentare od pružatelja dijagnostike koje koristimo u našoj odgovornosti. Ako se odlučite sudjelovati u takvom dijagnosti-čkom programu, priznajete da se podaci prenose nama u svrhu prijave, kako je opisano gore.

6. Primatelji podataka

Kada podnesete svoju prijavu putem našeg portala za posao, ovlašteni zaposlenici tvrtke imaju pri-stup Vašim podacima. To uključuje zaposlenike odjela za informacijsku tehnologiju, odjela ljudskih resursa te osobe odgovorne za oglašavanje poslova i njihovo popunjavanje. Ovisno o poziciji, te posljednje osobe mogu uključivati i zaposlenike i menadžere iz drugih tvrtki unutar METRO grupe. Napomena: kada se prijavite putem portala za posao, menadžer za  zapošljavanje uvijek vidi cjelo-kupnost pozicija na koje ste se prijavili.
Radi podrške i pružanja informacija, administratori sustava tvrtke METRO AG također mogu pristu-piti Vašim podacima, na primjer, kako bi provjerili status vašeg profila ili, ako to želite, izbrisali Va-še podatke. U tu svrhu, može se pristupiti vašem profilu i podnesenoj prijavi.
Vaši podaci mogu biti prvotno proslijeđeni našem središnjem odjelu ljudskih resursa u METRO AG radi daljnje obrade i pregleda. Odjel ljudskih resursa će zatim proslijediti Vaše podatke u svrhu pro-cesa prijave na pozicije unutar naše tvrtke koje sudjeluju u odgovarajućem selekcijskom postupku i koje će zatim koristiti Vaše podatke sukladno potrebama. Nakon uspješnog završetka procesa pri-jave, možemo prenijeti Vaše podatke u Vaš dosje o zaposlenju. Svi podaci će naravno biti tretirani povjerljivo.
Ako je primjenjivo, odgovarajuće vijeće radnika i predstavnici osoba s invaliditetom također mogu koristiti Vaše podatke kako bi ostvarili Vaša prava sudjelovanja u popunjavanju slobodnih radnih mjesta.

U nastavku navodimo kategorije vanjskih primatelja Vaših osobnih podataka:

 • IT pružatelj usluga
 • Podatkovni centar
 • Tvrtke za uništavanje podataka
 • Kurirske službe
 • Nadležna tijela
 • Pravni savjetnici 
 • Banke
 • Agencije za zapošljavanje

7. Prijenos u treće zemlje

Vaši osobni podaci bit će preneseni samo u zemlje izvan EU-a ili EGP-a ("treće zemlje") (i) ako je prijenos propisan zakonom (npr. obvezama izvješćivanja o porezu) ili ugovorom, (ii) ako ste dali svoj pristanak ili (iii) ako koristimo izvršitelje obrade podataka. Ako se izvršitelj nalazi u trećoj zemlji i ne postoji odluka o prikladnosti, kojom je Komisija Europske unije utvrdila da odgovarajuća treća zemlja osigurava adekvatnu razinu zaštite, prijenos podataka temeljit će se na odgovarajućim mje-rama osiguranja, odnosno standardnim ugovornim klauzulama. Dodatne informacije ili kopije tih mjera osiguranja mogu se zatražiti putem neformalnog zahtjeva upućenog našem službeniku za zaš-titu podataka koristeći kontaktne podatke navedene gore.

8. Trajanje pohrane 

Početno pohranjujemo Vaše osobne podatke tijekom trajanja procesa prijave.
Ako radno mjesto ne popunite Vi, izbrisati ćemo Vaše podatke godinu dana nakon završetka bilo kojih povezanih procesa prijave, osim ako ste dali privolu za daljnje pohranjivanje. U slučaju privole, pohranjivat ćemo Vaše podatke dok ne povučete privolu. Ako ste se prijavili za izvršnu poziciju i ni-ste drugačije naveli, smatramo prijavu općenito kao prijavu za bilo koju usporedivu ulogu unutar METRO grupacije. Za izvršne pretrage smatramo da su povezani procesi prijave dovršeni tek kada je svaka pozicija za određenu ulogu popunjena unutar METRO grupacije.
Ako je Vaša prijava uspješna i uspostavite radni odnos s nama, upućujemo Vas na naše obavijesti o zaštiti podataka za zaposlenike, koje objašnjavaju kako se Vaši podaci obrađuju i koje razdoblje zadržavanja vrijedi od tog trenutka nadalje.
Duži periodi pohrane mogu proizići i iz činjenice da su podaci potrebni za ostvarivanje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva ili jer postoje zakonske obveze zadržavanja. Podaci će se pohranjivati onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje tih svrha. Pravna osnova za obradu tih podataka pro-izlazi iz čl. 6 st. 1 toč. 1 slova c) GDPR-a i čl. 6 st. 1 toč. 1 slova f) GDPR-a.

9. Obveza pružanja podataka

Za neke osobne podatke koje nam pružate u vezi s Vašim radnim odnosom, pružanje tih podataka je obavezno zakonom ili ugovorom ili je potrebno za uspostavu ili pravilno izvršenje Vašeg ugovora oradu. Stoga ste obvezni pružiti nam ove osobne podatke. Napominjemo da, ako nam ne pružite ove osobne podatke, to može značiti da Vas ne možemo zaposliti u našoj tvrtki ili ne možemo is-puniti pojedinačne obveze koje proizlaze iz ugovora o radu.

10. Vaša prava u svojstvu ispitanika

Kao ispitanik, u svakom trenutku možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka s nefor-malnom obaviješću putem navedenih kontaktnih podataka kako biste ostvarili svoja prava sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR). Ta prava uključuju sljedeće:
- Pravo na primanje informacija o obradi podataka i primjerak obrađenih podataka (pravo na pristup, čl. 15. GDPR-a),
- Pravo na zahtjev za ispravak netočnih podataka ili popunjavanje nepotpunih podataka (pravo na ispravak, čl. 16. GDPR-a),
- Pravo zatražiti brisanje osobnih podataka i, u slučaju kada su osobni podaci javno objav-ljeni, obavijest drugim kontrolorima o zahtjevu za brisanje (pravo na brisanje, čl. 17. GDPR-a),
- Pravo na traženje ograničenja obrade podataka (pravo na ograničenje obrade, čl. 18. GDPR-a),
- Pravo na primanje osobnih podataka koji se odnose u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu te na traženje prijenosa takvih podataka drugom voditelju obra-de (pravo na prenosivost podataka, čl. 20. GDPR-a),
- Pravo na povlačenje privole u bilo kojem trenutku kako bi se spriječila obrada podataka na temelju Vaše privole. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije opoziva (pravo odustajanja, čl. 7. GDPR-a).
- Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu ako smatrate da obrada podataka preds-tavlja krši GDPR (pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu, čl. 77. GDPR-a).

11. Automatizirano donošenje odluka/Profiliranje 

Ne koristimo automatizirano donošenje odluka niti profiliranje.

Informacija o pravu na prigovor prema Čl. 21 GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka):

Ako se Vaši osobni podaci obrađuju na temelju legitimnih interesa sukladno Čl. 6 st. 1 reč. 1 sl. f) GDPR-a, imate pravo uložiti prigovor protiv obrade Vaših osobnih podataka suklad-no Čl. 21 GDPR-a, pod uvjetom da postoje razlozi koji proizlaze iz vaše posebne situacije ili da je prigovor usmjeren protiv izravnog marketinga. U potonjem slučaju imate opće pravo prigovora koje ćemo provesti bez navođenja posebne situacije.

Ako uložite prigovor, nećemo više obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako možemo dokaza-ti uvjerljive i primjenjive razloge za obradu koji nadmašuju Vaše interese, prava i slobode, ili ako je obrada potrebna za ostvarivanje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva. Pritužba se može iznijeti u neformalnom obliku i trebala bi se uputiti našem službeniku za zaštitu podataka.