Opći uvjeti prodaje u prodajnim centrima METRO CASH & CARRY D.O.O.

HRVATSKA, Jankomir 31 (dalje: METRO)

1.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na kupnju registriranih veleprodajnih Kupaca (dalje: Kupci) koji kupuju robu u prodajnim centrima METRO-a u svrhu daljnje prodaje ili uporabe u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili druge profesionalne djelatnosti uz predočenje METRO kartice Kupca, odnosno koji nisu potrošači.

METRO će Kupcu za takvu kupnju izdati račun na kojem će kao identifikacija Kupca biti navedeni njegovi osnovni podaci (tvrtka ili naziv obrta, adresa sjedišta, OIB) ili broj METRO kartice Kupca.

Kupac je prije izrade računa obvezan predočiti valjanu METRO karticu te odabrati vrstu računa. Kupac je odgovoran za ispravno knjiženje izdanih računa sukladno propisima koji uređuju to područje. Svi ugovori sklopljeni između METRO-a i Kupca kako je definiran ovim člankom smatraju se trgovačkim ugovorima.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na kupnju robe koju METRO putem partnera prijevoznika dostavlja Kupcima, u dijelu u kojem nisu izmijenjeni Općim uvjetima dostave robe koje Kupci zasebno prihvaćaju prilikom ugovaranja dostave i otvaranja dostavnog METRO broja Kupca.

2.

Fizičke osobe imaju mogućnost kupnje u prodajnim centrima kao potrošači, što iskazuju na način da na blagajni prije izdavanja zatraže izdavanje maloprodajnog računa na kojem nije naveden nijedan identifikacijski podatak o kupcu, te za takvu kupnju nije potrebna METRO kartica. Potrošači mogu sudjelovati u posebnim programima METRO-a sukladno općim uvjetima takvih programa. 

3.

Ugovorne strane utvrđuju da su ovi Opći uvjeti krovni ugovor koji se primjenjuje na sve pojedinačne kupnje odnosno pojedinačne kupoprodajne ugovore tijekom trajanja poslovnog odnosa.

Vrsta, kvaliteta, cijena, količina robe koja je predmet pojedinačne kupoprodaje, uvjeti i rokovi isporuke i plaćanja, mjesto isporuke i trajanje ugovora biti će uređeni pojedinačnim kupoprodajnim ugovorima, i to u pravilu po „cash & carry“ principu u kojem Kupac kupuje robu sukladno svojim potrebama u ponuđenoj kvaliteti i dostupnoj količini, po cijeni koja je istaknuta na polici te koju Kupac plaća i preuzima odmah po plaćanju u prodajnim centrima METRO-a, čime se pojedinačni kupoprodajni ugovor smatra u cijelosti ispunjenim.

Drugačiji uvjeti pojedinačne kupoprodaje biti će dogovoreni zasebno, u odgovarajućoj formi, u pravilu kroz prihvat posebne ponude koju će Kupcima komunicirati METRO putem javnih obavijesti, oglašavanja u prodajnim centrima ili nekim od dostupnih direktnih komunikacijskih kanala koje je Kupac dao METRO-u u svrhu komunikacije.

METRO će izdati račun Kupcu sukladno uvjetima pojedinačne kupoprodaje kako je gore opisano, pri čemu će rabati biti iskazani na kraju računa uz specifikaciju aktivnosti iz kojih rabati proizlaze.

4.

Kupac je ovlašten odrediti ovlaštene predstavnike kojima se izdaju dodatne kartice s istim brojem Kupca, koji će u njegovo ime i za njegov račun obavljati kupnju u prodajnim centrima (dalje: Nositelji kartice). Osobne i ostale kontaktne podatke Nositelja kartice, osoba ovlaštena za zastupanje Kupca daje temeljem svog poslovno-pravnog odnosa s potencijalnim ovlaštenim predstavnikom, odnosno na njemu je odgovornost pribavljanja osnove za zakonitost obrade traženih podataka.  Nositeljima kartice dozvoljen je pristup u prodajne centre u svrhu kupnje uz predočenje kartice Kupca i pratnju najviše dvije osobe.  

Kupac je odgovoran osigurati da u METRO prodajnim centrima robu temeljem njegove kartice kupuju samo Nositelji kartice te da isti poštuju ove Opće uvjete. Kupac će naknaditi METRO-u bilo koji trošak ili štetu koju pretrpi METRO uslijed nepoštivanja ove odredbe, a osobito zloupotrebe kartica izdanih Kupcu ili drugih povreda ovih Općih uvjeta od strane Nositelja kartice ili osoba u njihovoj pratnji.

5.

METRO kartica izdaje se u fizičkom (kartičnom) obliku ili u digitalnom obliku. Kartica Kupca ostaje trajno vlasništvo METRO-a. Kupac je dužan bez odgode obavijestiti METRO pisanim putem ili e-mailom na metro@metro-cc.hr ili info@metro-cc.hr o gubitku kartice Kupca ili kartice Nositelja kartice, kao i o svakoj promjeni podataka danih METRO-u na obrascu za otvaranje kartice Kupca ili drugom obrascu, a osobito o prestanku ili zabrani poslovanja u okviru njegove trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti o čemu je Kupac dužan obavijestiti METRO bez odgode. Iznimno, ako se radi o promjeni osobnih podatka Nositelja kartice, oni mogu i samostalno zahtijevati promjenu ili brisanje svojih osobnih podataka. METRO može u bilo koje doba otkazati poslovni odnos s Kupcem uz otkazni rok od 7 dana, a obavijest o otkazu može biti upućena pisanim putem ili e-mailom na adresu koju je Kupac dao METRO-u u svrhu komunikacije. Po prestanku poslovnog odnosa, Kupac i njegovi Nositelji kartice više neće moći obavljati kupovinu u sklopu svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti već isključivo kao fizičke osobe odnosno potrošači, te su obvezni vratiti sve fizičke kartice i/ili onemogućiti korištenje digitalnih kartica koje su mu izdane na ime poslovnog subjekta. Ako Kupac ne obavlja kupovinu dulje  od dvije godine METRO kartica će mu biti će mu biti deaktivirana te će se morati na novo registrirati za potrebe daljnjeg obavljanja kupovine u sklopu svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

6.

Ulaz i boravak Kupca i/ili ovlaštenog predstavnika i osoba u njihovoj pratnji u METRO prodajne centre ili na parkiralište i drugi vanjski prostor je isključivo na njihov vlastiti rizik. Iz sigurnosnih razloga, djeci je dozvoljen pristup isključivo uz prisutnost i nadzor odrasle osobe. Prilikom kupovine odrasla osoba nikako ne smije držati malo dijete u rukama, nego dijete mora biti u dječjim kolicima ili kolicima za kupovinu (predviđeni prostor).U METRO centre nije dopušteno unositi torbe veće od 20x20 cm, druge spremnike i slično, te je izričito zabranjeno fotografiranje ili snimanje mobilnim telefonom ili drugom optičkom, akustičkom i sl. opremom u prodajnim centrima i vanjskim prostorima METRO-a. Za fotografiranje i snimanje potrebno je ishoditi izričito dopuštenje METRO-a.

7.

Ako Kupac ili njegov ovlašteni predstavnik ili osoba u njihovoj pratnji bilo namjerno ili nenamjerno otvori ili ošteti pakiranje robe koja se prodaje isključivo u paketu, Kupac je dužan kupiti cijelo pakiranje odnosno naknaditi METRO-u nastalu štetu.

8.

Kupac je dužan robu platiti odmah na blagajni prilikom preuzimanja, ukoliko nije ugovoreno drugačije. Plaćanjem iznosa na računu, Kupac potvrđuje da je izvršio pregled robe, proučio uvjete jamstva (ukoliko postoji) o čemu će na zahtjev METRO-a potpisati dodatnu izjavu, te da je istu preuzeo bez vidljivih nedostataka. Namjena robe (profesionalno korištenje ili korištenje u kućanstvu) istaknuta je na samoj robi, te se namjena korištenja ne predmnijeva temeljem djelatnosti Kupca obzirom da ista može biti predmet daljnje prodaje potrošaču radi korištenja.U slučaju skrivenih nedostataka proizvoda, Kupac je dužan o nedostatku obavijestiti METRO pisanim putem bez odgađanja, te u obavijesti detaljno opisati nedostatak i omogućiti METRO-u pregled Robe. Kupac može zahtijevati smanjenje kupoprodajne cijene ili jednostrano raskinuti pojedinačni ugovor o kupoprodaji samo ako popravak nije moguć ili se zamjenska isporuka ne može ostvariti, što će se utvrđivati prema mišljenju ovlaštenog servisera. Šteta za koju METRO odgovara po pravilima odgovornosti za nedostatke stvari ili po jamstvu, ograničena je na običnu štetu na Robi koja je predmet kupoprodaje, pri čemu je isključena šteta na drugim stvarima Kupca. METRO ne daje zasebno vlastito jamstvo za ispravnost robe sa strane prodavatelja (osim za proizvode za koje je to njegova zakonska obveza), nego isključivo ispunjava obveze po jamstvu koje je izdao proizvođač odnosno dobavljač proizvoda, te je odgovornost METRO-a po jamstvu ograničena na popravak ili zamjensku isporuku neispravnog proizvoda, i to putem dobavljača odnosno proizvođača i njihovih ovlaštenih servisa. METRO može iznimno, temeljem svoje diskrecijske ocjene, na zahtjev Kupca omogućiti povrat ili zamjenu Robe koja nema nedostataka, prema uvjetima koje će odrediti i komunicirati Kupcu; u pravilu uz uvjet vraćanja određenom periodu ovisno o vrsti Robe, uz predočenje računa i u originalnom pakiranju.  

9.

METRO zadržava pravo vlasništva nad robom sve dok ista ne bude plaćena u cijelosti. Kupac ovime ustupa METRO-u kao osiguranje sva svoja potraživanja od njegovih kupaca proizašla iz bilo koje daljnje prodaje. U slučaju da Kupac krši ugovor,  osobito u slučaju zakašnjenja u plaćanju, METRO ima pravo vratiti posjed robe s pridržanim pravom vlasništva o trošku Kupca.

10.

Podaci prikupljeni u postupku registracije Kupca i izdavanja METRO kartica isključivo su poslovni podaci Kupca odnosno službeni kontakt podaci Nositelja kartice. Kupac potvrđuje da su podaci točni i zakonito prikupljeni. Tako prikupljene podatke METRO obrađuje u svrhe provedbe i ispunjavanja ugovora između Kupca i METRO-a, te u svrhe opće i dugoročne brige o Kupcu i pružanja personalizirane usluge, što je legitimni interes METRO-a, a što uključuje aktivnosti promocije prodaje, marketinške aktivnosti i aktivnosti ispitivanja zadovoljstva pruženom uslugom, a što je sve detaljno opisano u Obavijesti o zaštiti podataka koja je istaknuta unutar svakog METRO prodajnog centra.

11.

Ako bilo koja od ovih odredbi bude utvrđena ništavom, to neće utjecati na ostale odredbe Općih uvjeta, a ništava odredba zamijeniti će se valjanom.  METRO je ovlašten revidirati Opće uvjete te ih izmijeniti pri čemu će oni postati obvezujući za Kupce protekom 15 dana od dana objave na internetskoj stranici www.metro-cc.hr. METRO će o izmjeni Općih uvjeta obavijestiti Kupce SMS-om ili putem e-mail adrese koju su dali METRO-u u svrhu redovite poslovne komunikacije. Kupac koji nije suglasan sa novim Općim uvjetima dužan je o neprihvaćanju odmah, a najkasnije do njihovog stupanja na snagu, obavijestiti METRO pisanim putem i vratiti sve izdane kartice direktno u najbliži prodajni centar, te svi međusobni ugovori prestaju važiti danom zaprimanja kartica od strane METRO-a.Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 01. ožujka 2022. te zamjenjuju sve prethodno izdane opće uvjete.